Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
Бутилирана вода с високо  кислородно съдържание
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка

Иновативен метод за озониране, разработен и внедрен от ЕлфиТех, за физико-химична стабилизация и обеззаразяване на природни води

Микроорганизмите се намират на границата между животинския и растителен свят и са представени най-често от едноклетъчни бактерии. Те се разделят на две големи групи- патогенни и непатогенни. Патогенните микроорганизми предизвикват различни заболявания у хората, животните и растенията. Непатогенните участват активно в кръговрата на веществата в природата. Дишането на бактериите се осъществява с помощта на специални дихателни ферменти. В зависимост от отношението им към кислорода бактериите са аеробни и анаеробни. Съществуват и междинни форми. Аеробните бактерии усвояват кислорода от въздуха с участието на ферменти – хидроксилази и оксихенази. Анаеробните не се нуждаят от кислород. Те получават необходимата им енергия от окислително-възстановителните вътрешно молекулярни реакции.

За нормалното съществуване на всеки микроорганизъм е необходимо определено съчетание на редица физико-химични и биологични показатели. Микроорганизмите се класифицират в две групи – катароби и сапроби. Катробите обитават чистите изворни води, а сапробите – сладките води с различна степен на замърсеност. Водите на повърхностните водоизточници според тази квалификация могат да бъдат отнесени към една от следните четери степени на замърсеност: полисапробна; α –мезосапробна; β – мезасапробна; олигосапробна. Полисапробната е най високата степен на замърсеност. Тя се характеризира с повишено съдържание на белтъчни вещества, сероводород, метан и въглеродна киселина и с почти пълна липса на кислород. Броят на видовете организми е малък, но всеки вид се отличава с интензивно развитие. Характерни за тази зона на замърсеност са процесите на разпадане и гниене на органичните вещества. Следващите степени на замърсеност се характеризират с постепенно увеличаване на видовия състав на организмите и намаляване на общото им количество- Намалява също така количеството на белтачините, сероводорода, метана и въглеродната киселина, а се увеличава съдържанието на кислород. Характерен п ризнак за тях е засилването на окислително-възстановителните процеси. В олигосапробната зона количеството на въглеродната киселина е нищожно, липсват амоняк, нитрити, сероводород и метан. Не се наблюдават процеси та гниене.

Вирусите са на границата на мъртвата и жива природа. Срешат се в живите клетки на хората, животните и растенията и участват в обмяната на веществата заедно с клетките. В резултат на това клетките често загубват нормалните си функции и придобиват нови, вредни за организма особености.

Според действащите в ЕС норми предназначената за питейни нужди вода задължително се подлага на обеззаразяване без оглед на нейния произход. Като метод за обеззаразяване Елфи тех е прието насищане на водите с озон получен чрез студен електростимулационен синтез. Озонаторът разработен от Елфи тех е иновативен и е предназначен за получаване на активна атомна форма на кислород /анионен кислород/ с висока концентрация. Състои се от хоризонтални тръбни елементи със нееднородна повърхност ограничени от специфична диелектрична среда. Захранва се ежекторно с кислород или въздух. Времето на контакт на озона с водата е 90 секунди при доза не превищаваща 1 mg/dm3.