Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
Бутилирана вода с високо  кислородно съдържание
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка

Пречистване на битови отпадъчни води

Част от изградените Електро-химични инсталации за пречистване на отпадъчни води

Отпадъчните води от селищни системи или хотели са със средна степен на замърсеност

(високо органично замърсяване в неразтворено и разтворено състояние на биогенни елементи) силно вариращо в часовете на денонощието.
Емисионните норми за пречистените отпадъчни води изискват постигане на висок пречиствателен ефект по отношение на показателите, отразяващи съдържанието на органична замърсеност и биогенни елементи.
Високата спепен на пречистване изисква ефективност на предложената технологична схема и оборудване, което да се осъществява чрез възможно най-малки експлоатационни разходи.

инсталации за пречистване на отпадни води

С пречиствателните станции за битови отпадъчни води се постига:

 • свеждане до необходимата минимална замърсеност на пречистените отпадъчни води
 • висока ефективност и възможност за намаляване на съответните показатели, характеризиращи замърсеността на пречистените оптадъчни води;
 • общият фосфор се редуцира до по-ниски стойности като се определя най-рационалната доза на алуминиеви или железни соли за постигане на остатъчно съдържание на фосфор, което да отговаря на поставените от контролните органи изисквания.
  С предлаганата технологична схема на пречистване се реализира механично, физикохимично и биосорбционно третиране на отпадните води като, ако е необходимо, чрез физико-химичното стъпало се сваля ХПК на водата под 800 мг/л с цел ефективно извършване на процесите в биологичното стъпало.

 Предимства:

 • ниска себестойност на 1 м 3 вода
 • автиматично управление на процесите на пречистване
 • изключително добри качествени показатели на пречистената вода
 • премахване недостатъците на класическите биологични пречиствателни станции чрез елеминиране фактора външна температура и намиращите се във водата дезинфектанти
 • намалено количество на активната утайка
 • съвременен и естетичен външен вид
 • ниска себестойност на 60% в сравнение с класическите пречиствателни станции
 • висококачествено изпълнение в заводски условия
 • изключително малка площ
 • кратки срокове за изпълнение и монтаж
 • модулно изпълнение, позволяващо компактност и последващо разширение при необходимост
 • липса на големи строително-монтажни работи
 • комплексна технология, завършен цикъл на пречистване
 • бърза възвращаемост на инвестицията
 • консултански услуги и избор на подходяща технология
 • технологичното оборудване е с логическо управление на процесите и позволява при необходимост да се препрограмира режима на работа на отделните процеси.

Обеззаразяването и дезодорирването на пречистената отпадъчна вода се извършва чрез
озониране.

Озонирането е високотехнологичен метод за обеззаразяване на отпадъчна вода.
Озонът притежава редица предимства в сравнение с другите използувани окислители – висока окислителна способност и висока скорост на окислително редукционните процеси, при което получените продукти от окислението не замърсяват допълнително отпадъчните води.
Бактерицидното действие на озона се състои в разрушаването на окислително –редукционната система на бактериите и вирусите за разлика от хлора, който действува само на ферментите на бактериалната клетка. Именно това определя и ефективното антивирусно
действие на озона пред хлора, тъй като вирусите нямат ферментни системи.

Обеззаразяващото действие на озона се проявява много пъти по бързо в сравнение с това на хлора.

Използването на хлор при наличие на органични въглеводороди е неприемливо поради образуването на хлорамини- канцорогени и се отрича от СЗО и добрите практики на водопречистването в ЕС.
Обезараззяването на пречистените води се извършва не само при епидемии, а
непрекъснато по време на нормалната експлоатация. Разтвореният във водата озон има силно изразено антимикробно и антивирусно действие, поради което пречистената вода е напълно дезинфекцирана, при пълната липса на канцерогенни вещества – хлорамини, получавани при използване на хлорсъдържащи дезенфектанти.
Пречистените обеззаразени води след измерване на дебита с разходомер постъпват в изходна шахта и се заустват в приемника.