Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
Бутилирана вода с високо  кислородно съдържание
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка

Уред за насищане на вода с аниони на кислорода „OZF-04“

Уредът за насищане на вода с анионен кислород OZF-04, производство на ЕлфиТех,

е предназначен за получаване на вода, наситена с  кислород в анионно състояние, за превантивно действие и като подпомагащо средство при провеждане на лечение срещу корона вирусни инфекции, в т.ч. и SARS-CoV-n, базирано на верижни биохимични механизми чрез аниони на кислорода, получени посредством оптична трансформация на озонови молекули, генерирани чрез студен електростимулационен синтез. 

Ръководство за употреба

 1. Поставете уреда на твърда поставка
 2. Включете кабела в електрическа мрежа с напрежение 220~230 V, 50Hz
 3. Повдигнете капака на каната и напълнете 2/3 от обема й с вода без съдържание на хлор и флуор. Препоръчваме водата да бъде с обща минерализация до 250 mg/l; ел.проводимост 280 μS/sm; рН 7,5÷9  
 4. Затворете капака на каната
 5. Превключете ключа в положение „I“. Уредът ще се самоизключи след 5 мин.
 6. Натиснете копчето, което се намира отгоре на уреда, ако желаете да повторите цикъла на насищане на водата с анионен кислород. При всяко следващо включване, ползвайте само копчето отгора на уреда.
 7. Ако няма да използвате уреда дълго време, изключете го чрез превключване на ключа от положение „I“ в положение „0“ или изключете от електрическата мрежа

Препоръчителна доза:

  1. Желателно е обогатената с кислород вода да се консумира между 5 и 20 мин.след изключване на уреда.
  2. Обогатената с анионен кислород вода се дозира за консумация в чаша.
  3. Профилактично-200 ml вода през 4-6 часа; 3-4 пъти дневно.
  4. При хора със симптоми на вирусна инфекция да се консумира през 1 час. В този случай може да се пие веднага след изключване на уреда, за да се инактивират вирусите и бактериите и не се допуснат усложнения.

Инструкция за безопасност

 1. За работа на уреда се използва източник на напрежение 220~230 V, 50Hz. Други източници на напрежение не следва да се използват. За гарантиране на Вашата безопасност не променяйте корпуса и не внасяйте изменение в неговата конструкция.
 2. За да се избегне токов удар или пожар да не се използва уреда във влажни помещения или места където има пожароопасни материали.
 3. Да не се вдишва въздуха директно от уреда, поради по-голямата концентрация на озон и опасност от риск за вашето здраве.
 4. Да не се използва уреда в помещения с температура по-висока от 350С
 5. Не пийте от флуида по време на третирането му с кислородните йони
 6. Да се поставя уреда на места, недостъпни за деца
 7. Този уред не може да се използва от деца на възраст под 10 год. и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчен опит и познания.
 8. Децата не трябва да си играят с уреда.
 9. Не трябва да се отваря уреда за почистване от ползвателя.
 10. Не трябва да се покрива уреда с кърпа или дреха.
 11. Не се опитвайте да отваряте горния капак на който е монтиран бутон за повтаряне на цикъла

Технически параметри

 • Означение на модела “OZF-04”
 • Ел. захранаване – 220~230 V, 50Hz
 • Мощност 80 W
 • Режим на работа – уредът е с вграден таймер за автоматично изключване