Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
Бутилирана вода с високо  кислородно съдържание
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка

ФИЗИКО – ХИМИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ „ЧИСТИ ВЪГЛИЩА CSIF & ELPHI“ ЗА МЕТАНИЗАЦИЯ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД , проф. д.т.н. инж. Жеко Ганев

Технологията „Чисти въглища CSIF & ELPHI” е технология за превръщане на въглеродния диоксид в нещо полезно. В молекулата на въглеродния диоксид въглеродът е здраво свързан с два атома кислород и да има каквато и да е химическа полза от този окислен въглерод от него трябва да се откъсне поне единия атом кислород. За това е необходима енергия, аналогична на тази която бихме получили чрез окисляване на въглеродния окис обратно до въглероден диоксид.

За икономически целесъобразен процес разходите за неговата реализация трябва да са по-ниски от разходите за закупуване на квоти въглероден диоксид. Такава икономически целесъобразна технология се явява разработената от нас иновативна технология за улавяне на въглероден диоксид от горещи димни газове с многокомпонентно замърсяване, преобразуването му във въглероден оксид и метанизацията му с водород.

Процесите заложени в технологията са моделирани и реализирани на етап лабораторни модели и са в процес на патентна защита.

Процесите са в унисон с технологията CCU – Улавяне и оползотворяване на въглерод /Carbon Capture and Utilization/. Тази технология е продължение на CCS – Улавяне и съхранение на въглеродния диоксид /Carbon Capture and Storge/.

Двете технологии са с една и съща насоченост – намаляване промишлените емисии въглероден диоксид. Технологията CCS осигурява дълговременно подземно съхранение на СО2, а технологията CCU превръщането на емисиите СО2 в алтернативен източник на въглерод при което да се реализира затваряне на индустриалния въглероден цикъл – стабилната и ниско енергийна молекула СО2 да се преобразува в продукт с добра пазарна реализация.

Технологията „Чисти въглища CSIF & ELPHI” е технология за улавяне и оползотворяване на въглероден диоксид, получен от изгарянето на въглища, осигуряваща възможност за едновременно удовлетворяване на изискванията за намаляване на парниковите газове и за рециклиране на антропогенни и техногенни отпадъци. С нея се постигат приетите цели в областта на климата и енергетиката за намаляване на емисиите парникови газове.

Технология „Чисти въглища CSIF & ELPHI” е алтернатива на използването на природен газ за производство на електроенергия. Независимо, че природния газ отделя много по-малко СО2 на генериран киловатчас, твърдение застъпено във всяка база за сравнение, не се отчита потенциалът за глобалното затопляне поради изтекъл природен газ, както и емисиите на СО2 в него и необходимата енергия за транспортирането му като втечнен природен газ.

Изтичането на 3% природен газ е равно на ефекта на глобално затопляне при производство на електроенергия от въглища.

Технология „Чисти въглища CSIF & ELPHI” за улавяне и преобразуване със синтетичен водород на въглероден диоксид от димни газове до метан СН4

Димните газове със съдържание 15 % въглероден диоксид СО2, генерирани от изгарянето на лигнитни въглища, се подават чрез турбокомпресор, към съоръжения за задържане и преобразуване на серни газове – серен диоксид SO2, серовъглерод CS2, сероводород H2S до елементарна сяра S2.

Пречистените димни газове преминават през ежекторна инсталация за улавяне на въглеродния диоксид СО2 и чрез интегрирана многокомпонентна физико-химична инсталация се трансформира до въглероден оксид СО.

Въглеродния оксид СО се подава в инсталация за синтез на метан СН4. В нея протичат плазмено химични процеси на метанизация на въглеродния оксид със синтетичен водород в катализационна среда – алуминиево литиев силикат.

Синтетичния водород Н2 се получава по иновативен метод – интегрирана оптично стимулирана кавитационна електролиза.

Технологията е иновативна, без аналог в световната практика и е патентно защитена.

Концепцията ”Чисти въглища CSIF & ELPHI” се основава на:

„енергия към газ” получаване на метан:

СО + 3Н2 = СН4 + Н2О ∆Н = – 206 kJ/mol;

„антропогенен химичен въглероден цикъл” получаване на метанол:

СО + 2Н2О = СН3ОН +Н2О ∆Н = – 49 kJ/mol;

„директен синтез” получаване на диметилов етер DME /възобновяемо алтернативно гориво/:

2СО + 4Н2 → СН3ОСН3 + Н2О

Предимства на технологията:

• Енергийно рентабилен и екологично съобразен процес;

• Зелена енергийна технология с многопластов социален ефект;

• Висока ефективност и производителност

• Иновативност, патентно защитена.

Технологията е моделирана чрез лабораторна инсталация за улавяне и оползотворяване на 20 kg въглероден диоксид СО2, финансирана от CSIF.

Публично демонстрирана, с доказана стабилност на заложените процеси и режими при синтеза на алкани.

С активното участие на кмета на Стара Загора Живко Тодоров, се обсъжда възможността на територията на централата МИ 2 да се изгради инсталация „Чисти въглища CSIF & ELPHI” за преобразуване на въглероден диоксид до метан с

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

 •  при изгаряне на 1 000 kg/h лигнитни въглища със средно съдържание на въглерод 378 kg и топлина на изгаряне 14 800 kJ/kg в горивните пещи на ТЕЦ МИ 2 за производството на електрическа енергия се получава 4 MWh и се генерират 1384 kg въглероден диоксид СО2;
 • възможна минимална мощност на един енергоблок 145 MW при минимално количество изгорени лигнитни въглища в горивна пещ – 36 100 kg/h
 • количество димни газове 335 000 Nm3 със съдържание на СО2 15%, SOx 2%;
 • генериран въглероден диоксид 50 000 kg/h
 • процент на уловени серни съединения минимум 98 %;
 • процент уловен въглероден диоксид – минимум 80 %;
 • уловен въглероден диоксид 40 000 kg/h
 • разходи за улавяне на 1000 кг СО2, max 14 Евро;
 • трансформация на СО2 в СО, min 24 000 kg/h;
 • разходи за трансформация на 1000 kg СО2 до СО, max 17 Евро;
 • количество синтезиран енергиен газ 8000 kg/h.
 • разходи за синтез от въглероден оксид със синтетичен водород за 1000 kg/h енергиен газ със състав: метан СН4 78%, въглероден оксид СО 22% – max 210 Евро;
 • всичко разходи за утализация на 50 t/h СО2 до 8 t/h енергиен газ 3418 Евро
 • приходи от реализация на 8 t/h енергиен газ при цена 390 Евро за 1000 кг 3120 Евро
 • спестени такси от емисии 35 х 55 = 1925 Евро
 • приходи (3120 + 1925) – 3418 = 1627/50 = 32,54 Евро, приход от 1000 kg СО2
 • емисии или годишни приходи (50 х24 х 300) х 32,54 = 11 714 400 Евро
 • капитални вложения 58 400 000 Евро
 • срок за възвращаемост на инвестицията 58 400 000 / 11 714 400 = 5 години

За доказване на технико икономическите показатели се предвижда изграждане на пилотна инсталация в мащаб 1:10 на територията на ТЕЦ МИ 2 за 4 000 kg/h въглеродни емисии със срок на изпълнение 18 календарни месеца.

 

Стара Загора

28.07.2021 г