Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
Бутилирана вода с високо  кислородно съдържание
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка

Аниони на кислорода-какво казват другите

 

Аниони на кислорода – какво казват другите

проф. д.т.н. инж. Жеко Ганев

Какво твърдим ние, ПНИЛ по Електрофизика към Елфи Тех ООД, Стара Загора:

напълно изолиран от всякакви външни въздействия кислороден атом при нулева термодинамична температура, притежава определена вътрешна енергия;
вътрешната енергия е резултат от сумарната енергия на неговите електрони, плюс енергиите на взаимодействията им с ядрото и помежду им;
тази енергия се явява основно енергийно ниво при което кислородния атом е невъзбуден;
ако този атом попадне под въздействието на външен източник на енергия, един от валентните му електрони променя състоянието си, като се увеличава вътрешната енергия на атома;
налице са условия за абсорбционен квантов преход;
възбудената вследствие абсорбционния преход квантова система, е неустойчива, тъй като всяка физична система се стреми да заеме възможно най ниско енергийно ниво;
след интервал от време, чиято продължителност е случайна величина, квантовата система преминава без външно въздействие от високо енергийно към ниско енергийно ниво;
осъществява се спонтанен квантов преход;
спонтанния квантов преход е начин за осъществяване на излъчване;
стимулирания преход на излъчване е причина за получаване на активни кислородни форми – аниони на кислорода;
при реализация на подходящи условия анионите на кислорода насищат кръвната плазма;
хемоглобинът, специализиран белтък за пренос на газове и протони се трансформира в активна квантова система;
образува се резонансна стояща вълна с променящ се качествен фактор;
възникват условия възбуждането да превишава затихването в активната среда и всяка от четирите полипептидни вериги на хемоглобина, всяка съдържаща свой хем, да е с активирани функции;
това предизвиква повишен пренос на кислород, на въглероден диоксид и на протони;
кислород пренасящата функция на хемоглобина се осъществява от железен двувалентен катион, намиращ се в центъра на хема;
само двувалентния железен йон е в състояние да свързва и отдава кислород;
свободния хемоглобин е дезоксихемоглобин, а свързания с кислород е оксихемоглобин;
оксихемоглобинът не е окислена, а само натоварена с кислород хемоглобинова молекула;
при форма на съществуване на кислорода в анионна форма, молекулата хемоглобин е с отрицателен заряд (HbO2- );
това е съществено различие при което газово пренасящите функция на хемоглобина се активират;
увеличава се производството на червени кръвни клетки (RBC);
подобряват се риологичните свойства на кръвта и се увеличава синтеза на церофосфат (DGP), причина за интензивно освобождаване на кислород ;
стимулира се синтезът на ензима каталаза;
катализират се и екзергоничните окислително редукционни реакции, въздействащи на модулацията на имунната система като се балансират нейните противовъзпалителни цитотоксини;
повишава се количеството на ключовите антиоксидантни ензими – супероксид дисмутаза и глутанин;
постига се редокс клетъчен баланс;
оказва се положителен ефект върху метаболизма, работата на сърдечния мускул, за намаляване на дихателната честота и за увеличаване на приливния обмен;
ограничава се степента на йонизация на въглената киселина катализирана чрез ензима карбоанхидроза от въглеродния диоксид;
количеството на протоните не се променя съществено и рН на средата остава неутрална – липсва ацетоза
регулира се и количеството на хемоглобин карбамината – причина за образуване в белите дробове на „мраморна пелина”;
стимулират се и екзергоничните окислително редукционни реакции, въздействащи на модулацията на имунната система като се балансират нейните противовъзпалителни цитотоксини;
стимулират се и реакции при които анионите на кислорода директно участват в окислението на сложни органични молекули (биологични отрови).

Концентратори на анионен кислород на Елфи Тех Стара Загора:

за въздух OZ -04

за вода OZF-04

Работят в иновативен режим разработен в ПНИЛ по електрофизика към Елфи Тех характеризиращ се със синтез от кислород посредством разряд в коронарна камера формирана от високо съпротивителни електроди на озон O3-uOO3, състоящ се от три атома кислород с метастабилни нива на електроните, всяка една молекула на който се разлага в нееднородна среда на три атома кислород, всеки един с оптично стимулирано присъединен един или два допълнителни електрона явяващи се активни форми на кислорода еквивалентни на супероксид анион радикал.

Концентраторите са разработени за получаване на анинони на кислорода във въздушна и водна среда за окисляване специфичните протеини на каронавируса, за подобряване на риологичните показатели на кръвта, както и за директното окисление на сложни органични молекули възникващи при пациенти с вирусни инфекции (биологични отрови), а така също за ускоряване кислородния метаболизъм и моделиране синтеза на катализатори в човешкият организъм: супероксид дисмутаза, каталаза и глутатион пероксидаза, регулиращи имунният отговор без нарушаване на редокс системите в него.

Какво казват другите:

· списание „Нейчър” – анионите на кислорода са мощен природен антисептик действащ върху клетките на имунната система, в резултат на което защитата на човешкото тяло се повишава;

· Bertolon P.- всички болести имат пряка връзка с електрическото състояние на средата;

· Чижевски А- анионите на кислорода стимулират жизнените процеси и оказват благотворно въздействие върху живите организми;

· Thormar H, Pessolano T “Antimicrobial Agents and Chemotherapy” – анионите на кислорода блокират процесите на предаване на сигнали между вирусите и биологичните клетки и се намесват в процесите на транскрипция на гените;

· Списание „Биорадикалы и аннтиоксиданты” – анионите на кислорода разрушават липидите и фосфолипидите в обвивката на вирусите;

· Carpendalle M., Griffis G. – антивирусното действие на анионите на кислорода при култура от лимфоцити заразени с ХИВ, поливирус 1 е факт, при 0,012 р.р.м. кислородни аниони за време 30 секунди, 99% от вирусите са инактивират – загубват способността си към размножаване в клетката на приемника следствие повреждане на полипептидните вериги и протеините на вирусната обвивка водещо до невъзможност вируса да се закрепва към клетката;

· Viebahn R.- анионите на кислорода инхибират процеса на транскрипция и транслация на белтъците при което се възпрепятства процесът на образуване на нови вирусни клетки;

· Перетягин С.- анионите на кислорода активират метаболизма, като усилват използването на глюкозата от тъканите и органите, намаляват съдържанието на неокислените метаболити в плазмата, намаляват дихателната честота, увеличават дихателния обмен;

· Chow C., Rokitansky O.- анионите на кислорода увеличават активността на глутатитовата система, фармираща клетъчната антиоксидантна защита на организма, снижават нивото на глюкоза в кръвната плазма;

· Тарасова А.- анионите на кислорода подобряват реологичните свойства на кръвта като активират NO-синтетазата и снижават тъканата хипооксия.;

· Wong R., Gomez S.- противовъзпалителният ефект на анионите на кислорода се дължи на способността им да взаимодейства с арахидон киселината и да синтезират от нея простаглентиди- биологични активни вещества регулиращи възпалителните процеси;

· Bocci V.- влиянието на анионите на кислорода върху имуният статус се дължи на свойствата им да регулират синтез на цитокини изпълняващи в организма защитни функции;

· Musarella P.- генетичния клетъчен апарат на човек при въздействие на аниони на кислорода не се уврежда, отсъства генотоксичен ефект на хромозомно ниво;

· Djovani B – анионите на кислорода са короновирусен атидод;

· Babior I, Takeuchi J, Ruedli J. – анионите на кислорода са една възможност човек успешно да неутрализира корона инфекцията;

· Giordano S. – при терапията с аниони на кислорода при корона инфекция има няколко положителни ефекта: контрол на възпалението, стимулиране на имунитета, защита от остри коронарни синдроми, намаляване на възпалението и увреждане на белите дробове, разреждане на кръвта и предотвратяване на образуването на тромби;

· Kendzi Tadzava, Hobury Xiroito – под влияние на анионите на кислорода човешкият организъм синтезира антиоксидант участващ в синтезана на аденозинтрифосфат (АТФ)-главния енергиен източник в човешкото тяло;

· Djoy Mydji – анионите на кислорода са мощно оръжие в борбата с короновирусните инфекции;

· T Li, H Lu, W Zhang: клинично наблюдение и лечение на пациенти с коронавирусни инфекции Ухан, Китай – терапия с активни форми на кислорода

е с добра ефективност при критични пациенти заразени с Ковид 19;

· Японското министерство на здравеопазването – установено е чрез магнитно резонансен анализатор значително увеличаване на Т-клетките на имунитета дължащо се на повишаване на честотата във всички органи предизвикана от анионите на кислорода;

· Изследване проведено в Калифорнийския унивирситет – анионите на кислорода моделират възпалението и оксидативния стрес, стабилизираг прооксидния и антиоксидантен баланс: намаление на маркерите CRP, LI 6, D-dimer

· Иво Петров – категорично доказано е, че активните кислородни видове са изключително агресивни спрямо вирусите и особено към тези с липидна обвивка като коронавируса. …обработваме от шест месеца с аниони на кислорода както въздушната среда, така и водата . …и нямаме по време на третата вълна нито един заразен колега в нашата болница … според мен за това допринасят концентраторите на анионен кислород на Елфи тех….като добавяме кислородни йони в организма, ние на практика даваме оръжие на нашия имунитет – не се налага той да изработва тези йони, а си ги получава наготово;

· Британския национален институт за здравни изследвания (NIHR) – анионите на кислорода са с положително въздействие при пациенти с Long Covid;

· Каnazit J, Център за инфекциозни болести Германия – анионите на кислорода при коронавирусни инфекции: това е решението.

 

27.03.2021 г

Стара Загора