Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
Бутилирана вода с високо  кислородно съдържание
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка

Иновативен метод за електролитна дисоциация, разработен и внедрен от Елфи тех, за корекция твърдостта на водата, т.е. за намаляване концентрацията на йоните на калция и магнезия.

В основата на този метод лежи електролитната дисоциация на водата и разтворените в нея соли. При определени условия солите, на който се дължи твърдостта на водата, се превръщат в неразтворими поради което водата се омекотява. Електродните процеси който протичат са:

на катода – редукция на водородните йони до атоми водород и създаване на алкална реакция в средата поради дисоциация на нови молекули вода:

2Н2О ↔ 2Н+ + 2ОН-

2Н+ + 2е → Н2

на анода – разтваряне на хидроксилните йони с отделяне на кислород, а при наличие на хлориди във водата с отделяне и на хлор в кисела среда:

4Н2О → 4Н+ + 4ОН-

4ОН- – 4е → 2Н2 + О2

2Сl- – 2e → Cl2

Образуваните при дисоциацията на водата водородни и хидроксилни йони вземат участие в пренасянето на електрически ток заедно с йоните на разтворените във водата соли. Средата се алкализира и се реализират следните вторични процеси:

Mg2+ + 2ОН- → Mg(ОН)2

НСО32+ + ОН- → Н2О + СО32-

Са2+ + СО32- = СаСО3

в резултат на което катионите на които се дължи твърдостта на водата, преминават в неразтворими утайки и водата се омекотява.