Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка

Озонаторни инсталации, разработени и внедрени от ЕлфиТех, за пречистване на води за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни водоизточници

Повърхностните водоизточници /реки, езера, язовири/ се характеризират с наличието на природни органични съединения /ПОС/ определящи характера на процесите, както на самоочистването им, така и на тяхната водоподготовка. ПОС определят комплексообразуването на тежките метали, разпостранението на хидрофилните органични съединения, а така също и кенетиката на агрегацията на колоидните частици. Реакционната им способност зависи от молекулярната им маса, както и от броя на ароматните пръстени в структурата и състава на функционалните групи. Включват: хуминови или фулвокиселини. Показател за наличието на органични вещества във водата е необходимото количество кислород за тяхното окисление. Съдържанието на органични вещества в повърхностните води обикновено е от 2 до 10 mg/dm3, изразени като въглерод или общ органичен въглерод /феноли, амини, карбоксили, аминозахариди, пептиди, протеини/. Стандартите определят максимално допустима перманганатна окисляемост 2,6 mg/dm3 О2. Повърхностните води в повечето случаи не отговарят на този показател. При по-ниско съдържание на органични вещества се прилагат конвеционални методи: коагулация, флокулация, утаяване и филтрация. В много случаи обаче тези методи не дават достатъчна степен на пречистване, поради което се налага използването и на други методи – химично окисляване и адсорбция.

Химичното окисление в водопречиствателната практика се провежда с хлор /хлорна вар, натриев хипохлорид/, хлорен двуокис и озон.

Химичното окисление на ПОС с хлор е рисково. Това се аргументира с откритието на американските учени /Cliffold A.D., Weber J.Walter. The University of Michigan/, че при химичното взаимодействие на хлора с органичните вещества се получават вредни за здравето /канцерогенни/ вещества. Редица изследвания, в това число и /Leland L. Harms and Robert W.Looyenga. Clorination Adjustment to Reduce chloroform Formation.JAWWA/ потвърждават образуването и на трихалогенметан и други халогеноорганични съединения /хлорамини и хлорфенол/. Тези съединения също са силно токсични и канцерогенни.

Поради това използването на хлорирана вода за пиене в последните години е силно ограничено. Поради факта, че при температура до 43 0С от нея се отделя повече от половината разтворен хлороформ и трихлоретилен, които попадат в човешкия организъм чрез вдишване и контакт с кожата, това е в сила и за хлорираната вода предназначена за миене и къпане. Освен това хлорът не противодейства и на вирусите.

В редица страни в ЕС, САЩ и Русия е прието химичното окисление на органичните вещества в повърхностните води предназначени за питейно битови цели да се извършва с озон. При това органични съединения в тези води /алдехиди, кетони и гликосали/ се преобразуват в неорганични химични съединения. Освен това се променя и валентността на разтворените химически елементи /желязо, манган, арсен, хром с ниски валенции/ до неразтворими / желязо, манган, арсен, хром с високи валенции/.

Озонът представлява алтропно състояние на кислорода. При нормално налягане и температура той се намира в газообразно състояние. По тежък е от въздуха 1,67 пъти и има бледо виолетов цвят и специфична миризма. В сравнение с кислорода озонът е по силно разтворим във вода. При температура на водата 0 оС и нормално налягане една част вода разтваря 0,49 обемни части озон, или 980 mg/dm3. Окислителното действие на озона се обуславя от термодинамичната неустойчивост на неговата молекула. Благодарение на висакия си окислителен потенциал озонът встъпва енергетично във взаимодействие с много минерални и органични вещества, в това число и с протоплазмата на бактериалните клетки. Като окислителен реагент озонът действува 15 – 20 пъти по ефективно от хлора, без да се образуват съединения с неприятен вкус и мирис. Обратното – озонирането подобрява вкуса и мириса на водата и намалява цветността и вследствие на разрушаването на разтворените и суспендираните в нея примеси. Озонирването освен за окисление на хумусните киселини е целесъобразно и при отделянето на манга, желязо и арсен от водата, а също и при окисляването на сулфити, нитрити и сероводород.

Една от причините за все още недостатъчното разпостранение на озонирането в България е относително големият разход на електроенергия /60 – 80 вата за синтезиране на 1 грам озон/.

Нашата научно изследователската и приложната дейност в Елфи Тех в областта на синтеза на озон е насочена за намаляване разхода на електроенергия и подобряване ефективността на окисление. Разработели и сме патентовали генератор за студен електростимулационен синтез на коронарен озон, при който разхода на електроенергия е сведен почти до теоретично необходимия /20 вата за грам озон/. Освен това синтезирания озон, за разлика от получения чрез класическия метод на Тесла, се разпада на три атома кислород, а не на молекула и атом кислород. Насищането на третираната вода е ежкторно. На тези иновации се дължи и големият брой произведени и въведени генератори на озон /повече от 10 000/. На тяхна база са произведени през последните 20 години над 300 озонаторни пречиствателни станции за повърхностни води, в Европа и Азия, отговарящи на най добрите практики в тази област.