Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
Бутилирана вода с високо  кислородно съдържание
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка

Пречистване на води за бутилиране

Част от изградените Електро-химични инсталации за пречистване на питейни води

Водата за бутилиране: минерална, изворна, трапезна винаги съдържа…

известни количества примеси. Тя представлява сложна дисперсна система от суспензирани, колоидни и разтворени вещества и е благоприятна среда за развитие на микроорганизми. Характерът на диспергираните вещества и наличните микроорганизми обуславят специфичните физикохимични свойства и бактериологични свойства на природната вода. Съвкупността от тези свойства определят качеството на водата и нейната пригодност за водоснабдяване.

Фирмата проектира, произвежда в собствена производствена база,
монтира, гаранционно и извънгаранционно поддържа технологични инсталации за микробиологична и физико-химична стабилизация на вода предназначена за бутилиране.

Основно предимство на тези технологии е

използване на окислителното действие на озона за микробиологична стабилизация на водата за бутилиране, както и за отстраняване на нежелани разтворени елементи във водата предназначена за бутилирана трапезна: флуор, манган, желязо, арсен и др.
Механизмът на действие на озона върху:
бактерии е чрез бързото разрушаване на бактериалните протеини в процеса на каталитично окисление. Чрез озониране се унищожават всички микроби – патогенни и сапрофитни, срещащи се във водата.

Озонът притежава и висок спорициден ефект

вируси е чрез пълното окисление на вирусната материя. Установени са предимствата на озона за неутрализиране на полиомиелита и вируса на легионелата и еболата в сравнение с обикновенните средства за обеззаразяване (хлор и хлорен двуокис)
Всички модули, производство на фирмата, са с висок ефект на
пречистване, енергийно и финансово рентабилни, екологично съобразени,
патентно защитени.

Ефективността на технологията "ЕлфиТех" за пречистване на природни води

от подземни и повърхностни водоизточници се дължи на възможностите:

–  за точно определяне на окислителния потенциал на озона в зависимост от
дозата;
–  за адаптивното регулиране на процеса на физикохимично въздействие –
микрофлокулация;
– за комплексността на въздействие, влияещо върху редокспотенциала на
водата, т.е. върху фактора на нейното биологично и физиологично действие.