Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
Бутилирана вода с високо  кислородно съдържание
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка

Пречистване на питейни води

Част от изградените Електро-химични инсталации за пречистване на питейни води

на питейни води

Електро-химични инсталации за пречистване 

Съдържанието на органични киселини и основи комбинирано с използване на хлорни съединения във водата е сериозен здравен риск…

Този риск е преодолим чрез модулните електро-химични инсталации за пречистване, разработка на „Елфи тех”.

Процесът на пречистване се реализира без фабрично произведени химически реагенти-коагулатори и дезинфектанти в това число хлор и негови производни. Приложения: мътност; цветност; соленост; манган и желязо; дехлориране; сероводород; арсен; хром; тежки метали – уран, живак, кадмий, олово; органични киселини и основи; вируси, бактерии и алгии; рН корекция; структуриране / питейно битово водоснабдяване, производство на минерални и трапезни води, хранително вкусова промишленост, фармация/.

 

Пречиствателния процес се базира на окисление с озон и електрокоагулация интегрирани с филтрация и адсорбция. Инсталациите включват високо технологични функционални модули: озон генератори, ежекторни водо озонови реактори, електролизери, филтри и адсорбери, изпълнени и тествани в заводски условия, разположени в план и височинно така, че енергията за изпомпване на водите и отстраняване на утайките да е минимално. В резултат на заложените физико химични процеси се постига възможност за високоефективно пречистване и стабилизация. Чрез инсталациите се постига висока степен на сигурност относно вредни въздействия върху околната среда – миризми, аерозоли, пяна и се реализирана максимална степен на адаптиране към замърсителните натоварвания.