Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
Бутилирана вода с високо  кислородно съдържание
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка

Пречистване на

технологични

отпадъчни води

Част от изградените Електро-химични инсталации за пречистване на

технологични отпадъчни води

на отпадъчни води

Електро-химични инсталации за пречистване 

Модулните електро-химични инсталации за пречистване на отпадъчни води, разработка на „Елфи тех” са инсталации с висока степен на екологичност

Процесът на пречистване се реализира без фабрично произведени химически реагенти.

Приложения:отпадъчни води с високо ХПК, тежки метали; нефтопродукти; цианиди; фосфати; феноли; хербициди; пестициди; радиоктивност / нефтопреработване, химия, фармация, метало обработваща, хранително вкусова, кожарска, хартиена и текстилна индустрия/.

Пречиствателният процес се базира на окисление с озон и електрофлотация интегрирани с адсорбция. Инсталациите включват високо технологични функционални модули: озон генератори, ежекторни водоозонови реактори, електролизери, флотатори, утаители и филтри, изпълнени и тествани в заводски условия, разположени в план и височинно така, че енергията за изпомпване на водите и отстраняване на утайките да е минимално. 

В резултат на заложените физико химични процеси – окисление с озон, електрохимична деструкция и коагулация, утаяване и филтрация се постига възможност за пречистване на води с висок химично потребен кислород /ХПК/ и висока токсичност, както и за утализация на съдържащи се във водите: нефтопродукти, пестициди, хербициди, тежки метали, токсини – води с такива показатели не подлежат на ефективно биологично пречистване.

Чрез инсталациите се постига висока степен на сигурност относно вредни въздействия върху околната среда – миризми, аерозоли, пяна и се реализирана максимална степен на адаптиране към замърсителните натоварвания.

 Предимства:

 • ниска себестойност на 1 м 3 вода
 • автиматично управление на процесите на пречистване
 • изключително добри качествени показатели на пречистената вода
 • премахване недостатъците на класическите биологични пречиствателни станции чрез елеминиране фактора външна температура и намиращите се във водата дезинфектанти
 • намалено количество на активната утайка
 • съвременен и естетичен външен вид
 • ниска себестойност на 60% в сравнение с класическите пречиствателни станции
 • висококачествено изпълнение в заводски условия
 • изключително малка площ
 • кратки срокове за изпълнение и монтаж
 • модулно изпълнение, позволяващо компактност и последващо разширение при необходимост
 • липса на големи строително-монтажни работи
 • комплексна технология, завършен цикъл на пречистване
 • бърза възвращаемост на инвестицията
 • консултански услуги и избор на подходяща технология
 • технологичното оборудване е с логическо управление на процесите и позволява при необходимост да се препрограмира режима на работа на отделните процеси.