Иновация и качество, утвърдени с времето от 1990 година…
Пречистване на води
Пречистване на питейни води
Пречистване на битови отпадъчни води
Пречистване на технологични отпадъчни води
Пречистване на води за бутилиране

 

Съоръжения за третиране на газове
Съоръжения за третиране на промишлени газове
Съоръжения за електрохимична конверсия на органични вещества до високоенергиен газ

 

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода „OZ-04“
Бутилирана вода с високо  кислородно съдържание
„ОЗАРА АКТИВ“ – хранителна добавка

Уред за насищане на въздуха с аниони на кислорода 

Концентратор на анионен кислород „OZ-04“

Уредът е предназначен за директно насищане на въздушната среда с анионен кислород. С това се повишава устойчивостта на организма към неблагоприятните фактори на околната среда и се стимулират защитните сили на организма. Приложим е за жилища, учебни зали, офиси, зъболекарски и лекарски кабинети, магазини и аптеки. Анионите на кислорода са 10 пъти по-ефективни от UV-лъчението и 3000 пъти от хлора. Ние в „Елфи Тех” в продължение на 30 години извършваме научно-приложни изследвания за създаване на електро физични интегрирани технологични системи, като сме разработили и внедрили у нас и в други страни над 1200 патентно защитени промишлени инсталации за пречистване на вода и въздух. Иновация на фирмата е разработването на способ за студен електро – стимулационен синтез на молекули озон с несиметрична структура разпадащи се на три атома кислород, за разлика от бариерния способ за синтез, при който озоновите молекули се разпадат на молекула и атом кислород.

Ръководство за употреба

 1. Поставете уреда в помещението, което ще третирате, по възможност на височина над 0,7м.÷1,5м. Включете кабела в електрическа мрежа с напрежение 220V~230V, 50Hz.
 2. Натиснете ключа, намиращ се на страничната част на уреда, в положение „I“. Уредът се включва автоматично за 15 минутна работа.
 3. След автоматичното изключване на уреда, за следващо включване натиснете пусковия бутон, намиращ се на лицевия панел. Уредът е настроен фабрично за работа 15 минути за помещения с обем от 50 куб.м. до 80 куб.м. след което се самоизключва.
 • За помещение с обем различен от този е необходимо да повторите цикъла „работа“ чрез натискане на бутончето на челната страна, както следва: до 180 куб.м – веднъж, т.е. стават 30 мин. работа; до 300 куб.м – два пъти, т.е. 45 мин.работа. Препоръчваме включване на уреда през 2 часа, ако има постоянно присъствие на хора или смяна на присъстващите /напр.офиси, аптеки/
 • Ако присъстват едни и същи лица в помещението /домашна обстановка/, включването на уреда може да става 3 пъти в денонощието или  може да се включва през интервали по Ваша преценка.
 1. Уредът се изключва автоматично, след изтичане на зададеното време
 2. Уредът не трябва да се включва повече от 1 път на 2 часа в помещение с обем от 50 куб.м. до 80 куб.м. Ако не се използва дълго време, той трябва да се изключи чрез ключа: превключване от положение „I“ в положение „0“ или да се изключи от електрическата мрежа.

 

Инструкция за безопасност

 1. За работа на уреда се използва единствено източник на напрежение 220V~230V/ 50Hz.
 2. За гарантиране на Вашата безопасност не разглобявайте и не внасяйте промени в конструкцията на уреда.
 3. За  избягване токов удар или пожар,  уредът не трябва да се използва във влажни помещения или на места, където  има пожарно опасни материали.
  1. Да не се включва уреда в помещения с обем по-малък от 10 куб.м. и температура по-висока от 350С
  2. Този уред не може да се използва от деца и лица с ограничени физически и  умствени способности.
  3. Уредът  не трябва да се почиства с  разтворители или вода и не трябва да се покрива.

   

Техническа спецификация

 

 1. Означение на модела “OZ-04”
 2. Ел. захранаване – 220V~230V/ 50Hz
 3. Мощност 80W
 4. Концентрация на остатъчен озон в помещението – под 0,05 ppm
 5. Шум ≤ 31 dB
 6. Работа при температура в помещението под 350С и влажност не по-висока от 75 %